Jaarstukken 2019

Bijlagen

Gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Bedragen x €1.000,-

Begroting

Rekening

Lasten

Baten

Lasten

Baten

0.

Bestuur en Ondersteuning

47.627

161.067

62.966

178.153

0.1

Bestuur

4.251

3

5.948

95

0.2

Burgerzaken

1.861

1.044

1.843

1.109

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

2.179

688

17.662

16.578

0.4

Overhead

22.636

765

23.223

1.116

0.5

Treasury

509

775

535

726

0.61

OZB woningen

825

10.379

910

10.636

0.62

OZB-niet woningen

473

7.677

501

7.624

0.64

Belastingen Overig

182

366

181

427

0.7

Algemene uitkering

17

116.044

0

117.526

0.8

Overige baten en lasten

4.024

199

-1.829

359

0.9

Vennootschapsbelasting

0

0

647

0

0.90

Mutatie reserve programma 0

12.614

23.127

12.619

21.958

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

-1.944

0

726

0

1.

Veiligheid

6.972

729

6.629

755

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

5.585

459

5.540

467

1.2

Openbare Orde en Veiligheid

1.387

187

1.089

256

1.90

Mutatie reserve programma 1

0

83

0

33

2.

Verkeer, vervoer en waterstaat

16.254

7.064

16.117

6.978

2.1

Verkeer en vervoer

14.617

843

14.544

875

2.2

Parkeren

150

42

124

52

2.3

Recreatieve Havens

34

5

28

5

2.4

Economische Haven en waterwegen

120

193

115

208

2.5

Openbaar Vervoer

41

0

14

0

2.90

Mutatie reserve programma 2

1.292

5.981

1.292

5.839

3.

Economie

22.356

21.463

27.687

27.163

3.1

Economische ontwikkeling

921

18

465

15

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

20.281

20.281

25.998

26.300

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

845

262

883

307

3.4

Economische promotie

309

317

340

335

3.90

Mutatie reserve programma 3

0

585

0

206

4.

Onderwijs

10.788

2.879

9.842

2.201

4.1

Openbaar basisonderwijs

33

0

39

0

4.2

Onderwijs huisvesting

6.872

324

6.668

374

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

3.848

1.422

3.100

1.082

4.90

Mutatie reserve programma 4

35

1.133

35

745

5.

Sport, cultuur en recreatie

28.028

7.937

26.860

6.744

5.1

Sportbeleid en activering

2.191

100

1.831

6

5.2

Sport accommodaties

9.270

4.148

9.021

4.225

5.3

Cultuurpresentatie, productie en participatie

5.404

394

5.135

448

5.4

Musea

273

10

276

6

5.5

Cultureel erfgoed

868

38

771

39

5.6

Media

2.091

165

2.101

168

5.7

Openbaar groen en recreatie

7.786

294

7.579

181

5.90

Mutatie reserve programma 5

145

2.788

145

1.672

6.

Sociaal domein

87.181

24.705

88.501

22.217

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

10.555

1.686

8.406

1.583

6.2

Wijkteams

4.968

20

4.701

20

6.3

Inkomensregelingen

17.175

14.431

16.167

13.766

6.4

Begeleide participatie

14.979

86

15.015

74

6.5

Arbeidsparticipatie

2.443

69

2.424

269

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

2.574

0

2.655

4

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

13.544

474

13.858

588

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

17.733

1.150

16.527

1.719

6.81

Geescaleerde zorg 18+

765

0

791

0

6.82

Geescaleerde zorg 18-

2.428

0

2.499

0

6.90

Mutatie reserve programma 6

17

6.789

5.457

4.192

7.

Volksgezondheid en milieu

23.551

19.902

21.630

17.985

7.1

Volksgezondheid

2.817

29

2.736

51

7.2

Riolering

6.962

9.173

6.152

8.015

7.3

Afval

7.906

9.098

7.906

8.987

7.4

Milieubeheer

5.790

316

4.762

75

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

76

125

74

88

7.90

Mutatie reserve programma 7

0

1.161

0

769

8.

VHROSV

25.433

22.444

21.661

19.695

8.1

Ruimtelijke Ordening

2.616

810

2.261

1.426

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

18.480

18.480

15.311

14.594

8.3

Wonen en Bouwen

1.800

2.632

1.552

3.196

8.90

Mutatie reserve programma 8

2.537

522

2.537

479

TOTAAL

268.190

268.190

281.891

281.891

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/05/2020 12:27:08 met de export van 06/05/2020 12:25:02