Jaarstukken 2019

Paragrafen

Verbonden partijen

Beleid en ontwikkelingen

Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en de gemeentelijke financiële verordening (artikel 212 Gemeentewet) schrijven voor dat het college in de programmabegroting en in het jaarverslag een overzicht van de verbonden partijen geeft d.w.z. van de externe rechtspersonen waar Meierijstad een bestuurlijke en financiële band mee heeft. Een verbonden partij is één van de drie vormen voor Meierijstad om haar taken uit te (laten) voeren: zelf, uitbesteding via een commerciële partij of door een verbonden partij.
Verbonden partijen leveren soms bestuurlijk complexe verhoudingen op, omdat de gemeente bestuurder en klant is. Bovendien doen meerdere partijen mee aan de verbonden partij. De gemeente Meierijstad is dan niet de enige bestuurder en niet de enige klant. Zij moet haar bestuurlijke doelen en wensen afstemmen met die van de andere deelnemers. Dit kan de aansturing complex maken. Voordelen van verbonden partijen zijn de grotere schaal en de regionale aanpak van een regionaal onderwerp.

Het begrip verbonden partij

Het begrip verbonden partij is vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).

Verbonden partijen zijn publiekrechtelijke en privaatrechtelijke partijen die in het kader van een publieke taak beleid voor een gemeente uitvoeren én waarbij die gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan zeggenschap uit hoofde van een vertegenwoordiging in het bestuur of het hebben van stemrecht. Een financieel belang betekent dat de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld waarvoor ze aansprakelijk is als de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt.

In deze paragraaf wordt per verbonden partij weergegeven welk bestuurlijk en financieel belang de gemeente in een verbonden partij heeft

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/05/2020 12:27:08 met de export van 06/05/2020 12:25:02