Jaarstukken 2019

Paragrafen

Lokale heffingen

Beleid en ontwikkelingen

De gemeente ontvangt van inwoners inkomsten uit lokale heffingen. We maken hier onderscheid tussen belastingen en rechten. Bij belastingen levert de gemeente geen directe tegenprestatie (bijvoorbeeld onroerendezaakbelastingen (OZB). Bij rechten is dat wel het geval en betalen inwoners een vergoeding voor de gemaakte kosten. Dit zijn bijvoorbeeld de leges en de rioolheffing.

Bij raadsbesluit van 19 december 2018 is de volledig geharmoniseerde verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrecht voor het jaar 2019 vastgesteld. Daarmee is met ingang van belastingjaar 2019 de afvalstoffenheffing (na eerder de OZB en de rioolheffing) in het drieluik van de gemeentelijke fiscale woonlasten de laatste heffing die voor Meierijstad geharmoniseerd is.

De tarieven van alle lokale heffingen 2019 zijn vastgesteld op basis van de uitgangspunten voor de begroting 2019. Voor de tariefstijging van de belastingen is voor 2019 uitgegaan van de CBS-index (zoals vastgelegd in het Coalitieakkoord). Voor deze begroting 2019 was dat 2%. Verder gingen en gaan we voor alle rechten ervan uit dat deze kostendekkend zijn (maximaal 100%).

Voorts is met ingang van belastingjaar 2019 de toeristenbelasting (recreanten en arbeidsmigranten) voor heel Meierijstad ingevoerd. Voorheen was deze belasting alleen voor Veghel en Sint-Oedenrode van toepassing.

Tenslotte zijn de reclamebelastingen van de voormalige fusiegemeenten (Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode) met ingang van belastingjaar 2019 tot en met belastingjaar 2021 geprolongeerd.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/05/2020 12:27:08 met de export van 06/05/2020 12:25:02