Jaarstukken 2019

Financiën

Balans

Op de balans zie je aan de linkerkant de bezittingen (activa) van de gemeente en aan de rechterkant hoe de bezittingen zijn gefinancierd (passiva)

Balans per 31 december 2019
(bedragen x € 1.000)

Activa

31-12-2019

31-12-2018

Passiva

31-12-2019

31-12-2018

Vaste activa:

Vaste passiva:

Immateriële vaste activa

358

410

Algemene reserves

55.718

50.189

Materiele vaste activa

198.651

197.444

Bestemmingsreserves

74.204

84.413

Financiële vaste activa

12.313

12.494

Het gerealiseerde resultaat

726

9.129

Voorzieningen

67.752

52.905

Vaste schulden > 1 jaar

150.695

162.867

Vooraad - Bouwgronden in exploitatie

122.324

154.039

Netto vlottende schulden < 1 jaar

29.044

35.950

Liquide middelen

316

356

Overlopende activa

15.179

12.776

Totaal borg- of garantstellingen

136.517

128.082

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/05/2020 12:27:08 met de export van 06/05/2020 12:25:02