Jaarstukken 2019

Bijlagen

Kredieten die overgaan naar 2020

Kredieten zijn middelen die door de raad beschikbaar zijn gesteld, waarvan de uitgaven in één of meerdere achtereenvolgende jaren plaatsvinden. Deze kredieten zijn onder te verdelen naar:

Investeringen
We activeren de uitgaven van deze kredieten en jaarlijks vindt afschrijving plaats. De kapitaallasten (afschrijving en rente) zijn opgenomen in de gemeentebegroting. De investeringen waar ook inkomsten (veelal subsidies) tegenover staan zijn opgenomen in een aparte tabel.

Investeringen in riolering
De uitgaven van de kredieten van het VGRP++ (Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan) worden ook geactiveerd. De kapitaallasten zijn opgenomen in de berekening van de tarieven rioolrechten.

We stellen voor onderstaande kredieten over te hevelen naar 2020. De investeringen hebben in totaal een restant krediethoogte van afgerond € 51,7 miljoen, voor investeringen € 33,4 miljoen, investeringen in riolering € 15,5 miljoen en vervangingsinvesteringen € 2,8 miljoen.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/05/2020 12:27:08 met de export van 06/05/2020 12:25:02