Jaarstukken 2019

Programma's

8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ontwikkeling, stedelijke vernieuwing

Wat willen we bereiken?

De gemeente Meierijstad is een aantrekkelijke, duurzame en gezonde omgeving om te wonen, te werken en te recreëren. Een ruimtelijke balans tussen wonen, werken en leven. De gemeente geeft behalve aan de agrarische sector als belangrijke economische drager, ruimte aan andere vormen van economie in het buitengebied, passend bij de aard, schaal en gewenste kwaliteit van het landelijk gebied. De behoefte van woningzoekenden is uitgangspunt bij het formuleren van lokaal woningbouwbeleid. Meierijstad heeft de ambitie dat burgers en bedrijven meedoen en meebepalen. De omgevingswet en de woonvisie zien we als een kans om inwoners actief te betrekken bij de woon- en leefomgeving.

Beleidsindicatoren

In de volgende tabel geven we de verplichte indicatoren vanuit waarstaatjegemeente.nl weer. Als referentiemeting (Ref.) gebruiken wij de gemiddelde waarde van gemeenten in de grootteklasse van 50.000 tot 100.000 inwoners.

Indicator

Bron

Jaar

Meierij- stad

Ref.

Jaar 

Meierij- stad

Ref.

Gemiddelde WOZ waarde ( * € 1.000)

CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken

2019

277

geen data bekend

2018

260

223

Nieuw gebouwde woningen, per 1.000 woningen

BAG - bewerking ABF Research

2019

10,4

8,8

2018

12,4

8,0

Demografische druk, som aantal personen 0- 20 jaar en 65+ jaar in verhouding tot personen van 20- 65 jaar

CBS Statistiek Bevolking - bewerking ABF Research

2019

73,7%

74,2%

2018

73,2%

73,8%

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden, per jaar in euro's

COELO

2019

654

687

2018

615

669

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden, per jaar in euro's

COELO

2019

712

748

2018

683

731

Lasten

x €1.000
Begroot € 22.896
Gerealiseerd € 19.124
Afwijking € 3.772
ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/05/2020 12:27:08 met de export van 06/05/2020 12:25:02