Jaarstukken 2019

Programmalijnen

Veranderopgave omgevingswet

Veranderopgave omgevingswet

Ambitie

De Omgevingswet treedt  in werking in 2022. De Omgevingswet draagt bij het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit. Tegelijkertijd draagt de Omgevingswet bij aan het doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving om maatschappelijke functies te vervullen.

Activiteiten

Met het vaststellen van het "koersdocument Omgevingswet Meierijstad" in april 2019 heeft de raad op hoofdlijnen richting gegeven aan de wijze van "anders werken", het beleidsinstrumentarium en de digitale informatievoorziening.
Met externe betrokkenen zijn we aan de slag gegaan om de consequenties voor de dienstverlening in beeld te brengen voor de andere manier van werken per 1-1-2022. De ervaringen op het gebied van vergunningen, toezicht en handhaving zijn meegenomen naar de nieuwe werkwijzen en processen.
Een belangrijk onderdeel is de opstelling van de omgevingsvisie. Daarvoor hebben we in binnen- en buitenlabs en openbare bijeenkomsten relevante informatie verzameld om in 2020 de concept visie aan de raad voor te kunnen leggen. Verder hebben we de eerste ervaringen opgedaan met het gedachtegoed van de Omgevingswet door het oppakken van pilots in bepaalde gebieden en met thema’s.  

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/05/2020 12:27:08 met de export van 06/05/2020 12:25:02