Jaarstukken 2019

Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

Beleid en ontwikkelingen

In februari van 2019 zijn door de gemeenteraad twee 'beheer'-strategieën vastgesteld voor verhardingen en voor civieltechnische kunstwerken. Met het vaststellen van deze strategieën heeft de gemeenteraad de kwaliteitsniveaus vastgelegd voor dit civieltechnisch vastgoed.
De strategieën vormen de basis waarop investeringen worden gereserveerd en stortingen worden gedaan in de hiervoor benodigde voorzieningen. De strategieën zijn tevens de basis voor het programmatisch vervangen- en/of beheer van het civieltechnisch vastgoed en hieruit voortvloeiende uitvoeringsprogramma's.

In 2019 is een start gemaakt met het uitvoering geven aan de door de raad in december 2018 vastgestelde kadernota Vastgoed waarin het duurzaam meerjarig onderhoud (DMOP) en de verduurzaming van de vastgoedportefeuille is vastgelegd. In de DMOP wordt onderscheid gemaakt in klein onderhoud, groot onderhoud en verduurzamingsmaatregelen gericht op de instandhoudings- (kwalitatief) en de duurzaamheidsambities (CO2-neutraal in 2030) met betrekking tot de gemeentelijke vastgoedportefeuille zoals opgenomen in de Mijpalen van Meierijstad.  

In onderstaande tabel is het beleid ten aanzien van onderhoud kapitaalgoederen opgenomen:

Kapitaalgoed
Meierijstad

Naam beheerplan

Vastgesteld in raad d.d.

Looptijd  t/m

Riolering

Verhardingen

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2017 -2022

Beheersstrategie verhardingen

21-09-2017

27-02-2019

2022

2023

Wegen, civieltechnische kunstwerken, groen

Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR)

20-12-2018

2022

Gebouwen

Duurzaam Meerjaren Onderhouds Plan (DMOP)

20-12-2018

2022

Beleidsplan Openbare Verlichting

Vervangingsprogamma 2020-2030

okt. 2019

2030

Kerncijfers

Kengetallen

Aantal

Eenheid

Civieltechnische kunstwerken:
Bruggen
Tunnels
Keermuren/damwanden
Geluidsvoorzieningen

179
7
9
22

st.
st.
st.
st.

Verhardingen:

Asfaltverharding

240

Ha

Elementenverharding

310

ha

Betonverharding

10

ha

Totaal verhardingen

560

ha

Waarvan:

Rijbanen

350

Ha

Parkeren

32

Ha

Fietspad

38

Ha

Trottoir/voetpad

1.00

Ha

Overige

40

Ha

Openbare Verlichting

Lichtmasten

20.754

st

Armaturen

21.326

st

Lampen

21.631

st

Bossen

Ha

Houtige beplantingen

169

Ha

Kruidachtige beplantingen

1

Ha

Gazons

125

Ha

Bomen

112.020

st

Sloten en greppels

812

km

Stadswater

30

Ha

Poelen

5

Ha

Speelplekken

243

st

Speeltoestellen

1.158

st

Riolen

537

km

Gemalen

83

st

Persleidingen

204

km

Putten

12.773

st

Pompunits

1.330

st

IBA’s

103

St

Ligplaatsen passantenhaven genummerd

24

st

Ligplaatsen passantenhaven ongenummerd

12

st

Ligplaatsen beroepsvaart

35

st

Losplaatsen beroepsvaart

10

st

Ambtelijke huisvesting

5

st

Maatschappelijk vastgoed

83

st

Strategisch vastgoed

5

st

Monumentale objecten

5

st

Overig vastgoed

22

St

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/05/2020 12:27:08 met de export van 06/05/2020 12:25:02