Jaarstukken 2019

Financiën

Exploitatie

Exploitatie

De exploitatie laat zien welke baten en lasten de gemeente heeft. Het verschil tussen baten en lasten noemen we het gerealiseerd totaalsaldo van baten en lasten.
Het gerealiseerd totaalsaldo van baten en lasten geeft aan of we middelen aan het eigen vermogen kunnen toevoegen (bij een positief saldo) of dat we middelen aan het eigen vermogen moeten onttrekken (bij een negatief saldo).
De begrote toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves geven we aan met mutaties reserves.

Na deze verrekening met de reserves komen we dan tot het gerealiseerd (jaarrekening) resultaat.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/05/2020 12:27:08 met de export van 06/05/2020 12:25:02