Jaarstukken 2019

Programma's

4 Onderwijs

Wat willen we bereiken?

Ontwikkeling van de eigen talenten voor iedereen door het aanbieden van passend onderwijs en door stimulering van een goede aansluiting tussen vroeg- en voorschoolse voorzieningen, basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Arbeidsmarkt en onderwijs sluiten goed op elkaar aan. Er is een intensieve samenwerking tussen overheid, ondernemers en onderwijs.

Beleidsindicatoren

In de volgende tabel geven we de verplichte indicatoren vanuit waarstaatjegemeente.nl weer. Als referentiemeting (Ref.) gebruiken wij de gemiddelde waarde van gemeenten in de grootteklasse van 50.000 tot 100.000 inwoners.

Indicator

Bron

Jaar

Meierij- stad

Ref.

Jaar 

Meierij- stad

Ref.

Absoluut verzuim

DUO/Ingrado

2018

1,9

1,9

2017

1,1

1,7

Relatief verzuim

DUO/Ingrado

2018

12

23

2017

10

27

Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (12-23 jaar, uitgedrukt in VO en MBO)

DUO/Ingrado

2018

1,3%

1,9%

2017

1,2%

1,8%

Toelichting:
Jaar 2018 is schooljaar 2017/2018.
Absoluut verzuim is het aantal niet ingeschreven leerlingen per 1.000 leerplichtigen.
Relatief verzuim is het aantal ingeschreven leerlingen dat ongeoorloofd afwezig is per 1.000 leerlingen.

Lasten

x €1.000
Begroot € 10.754
Gerealiseerd € 9.807
Afwijking € 948
ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/05/2020 12:27:08 met de export van 06/05/2020 12:25:02