Jaarstukken 2019

Bijlagen

Af te sluiten kredieten per 31-12-2019

Kredieten zijn middelen die door de raad beschikbaar zijn gesteld, waarvan de uitgaven in één of meerdere achtereenvolgende jaren plaatsvinden.
Bij de jaarrekening sluiten we kredieten af, waarvan zowel de activiteiten als de uitgaven zijn gedaan.
In de volgende tabel zijn de kredieten opgenomen die we per 31-12-2019 afsluiten.

Af te sluiten kredieten
(Bedragen x €1.000)

Besluit

Totaal krediet

Uitgaven t/m 2019

Restant
31-12

Toelichting

Uitwerking beleidsplan GEO informatie

2016

21

40

-19

Werkzaamheden zijn uitgevoerd.

Migratie Sociaal domein

2016

445

445

0

In dit Project zijn de 85 processen binnen het Sociaal Domen geïnventariseerd, geprioriteerd en volgens een specifieke methodiek onder de loep genomen.

Aankoop landmeterapparatuur

2019

50

41

9

Apparatuur is aangeschaft.

Vervanging Merlot laadmachine

2018

93

93

-0

Voertuig is aangeschaft.

Vervanging vrachtwagen

2018

314

315

-1

Voertuig is aangeschaft.

Vervanging Minigraver

2019

30

11

19

Minigraver is aangeschaft.

Aankoop politiebureau Stadhuisplein 4

2019

850

850

-

Per 1 mei 2019 is Stadhuisplein 4 in eigendom gekomen bij de gemeente en deels verhuurd aan de Landelijke Politie.

Aanleg Carpoolplaats Noordelijke Randweg

2016

359

314

45

Project is afgrond en de provinciale subsidie ontvangen.

Vervangen Bruggen Gazellepad en Bosscheweg

2017

71

71

-

Budget is samengevoegd met de snelfietsroute.

Reconstructie Hoogstraat

2016

191

197

-6

Werkzaamheden zijn afgerond.

Aanpassen kruispunt Structuurweg-Wijbosscheweg

2016

43

46

-3

Fietsenstalling is geplaatst.

Herinrichting Harry Bolsiuslaan, Dr. Schaepmanlaan en Pater van de Elsenstraat

2017

1.310

632

678

De onderschrijding komt o.a. door het besluit tot een goedkopere inrichting (kwaliteitseisen van de parkeerroute i.p.v. aansluiting bij het centrum), hergebruik van bestratingsmaterialen, aanbestedingsvoordeel i.v.m. grotere aanbesteding (3 straten) en minder nieuwe bomen (vanuit het participatietraject).

Uniformering verkeersmaatregelen 2019

2019

30

33

-3

In 2019 zijn schetsontwerpen opgesteld voor de aan te passen rotondes.

Parkeervoorziening vrachtwagen

2018

175

6

169

Als gevolg van de besluitvorming Kadernota 2020 is het krediet vervallen.

Openbare parkeerplaatsen Zuidkade

2019

50

52

-2

Werkzaamheden zijn in 2019 afgerond en betaald.

Hoogwaardig openbaar vervoer

2016

136

136

-

Het krediet is komen te vervallen.

Deelname Horizon2020 project ACTTiVAte

2017

115

73

42

Activiteiten zijn afgerond.

Voorbereiding herlocatie overdekt zwembad

2016

143

24

120

Met het beschikbaar komen van een voorbereidingskrediet is dit krediet afgesloten. In 2019 zijn de ambtelijke kosten en kosten haalbaarheidsonderzoek ten laste van dit krediet gebracht.

Vervangen toplaag kunstgras vv Avanti

2018

314

305

9

Werkzaamheden zijn afgerond en krediet is per ultimo 2019 afgesloten.

Vervangen toplaag kunstgras vv W.E.C.

2018

314

305

9

Werkzaamheden zijn afgerond en krediet is per ultimo 2019 afgesloten.

Vervangen beregeningsinstallatie sportpark PWA

2018

50

43

7

Werkzaamheden in 2019 afgerond, per saldo voordelig resultaat, zie ook beregening SCMH

Vervangen beregeningsinstallatie sportpark SCMH

2018

26

44

-18

Werkzaamheden in 2019 afgerond, per saldo nadelig resultaat, zie ook beregening PWA

Verduurzaming Sporthal De Dioscuren

2018

270

263

7

Project is opgeleverd. In 2020 wordt gemonitord wat werkelijke behaalde besparingen zijn

Toplaag kunstgras Sportpark De Neul

2018

860

868

-8

Werkzaamheden zijn afgerond en krediet is uitgeput en per ultimo 2019 afgesloten.

Vervanging terreinuitrusting diverse sportparken

2019

123

120

3

Werkzaamheden zijn afgerond en krediet is uitgeput en per ultimo 2019 afgesloten.

Vervanging sportinventaris Dioscuren

2019

40

46

-6

Vervanging van de materialen heeft in 2019 plaatsgevonden.

Voorbereriding Vervangen zwembaden De Beemd en De Neul

2018

-

-

-

Krediet is vervallen/afgesloten

Realisatie inventaris theater Noordkade

2017

651

651

-

Werkzaamheden ten laste van dit krediet zijn afgerond.

Aanpassen Julianapark ten behoeve van evenementen

2017

182

181

1

De doelstelling om het park beter te benutten is behaald, onder andere door het realiseren van voorzieningen voor evenementen, realisatie van een nieuw dierenverblijf en de aanleg van het natuurspeelpark

Wijkverbetering Busselbunders

2016

230

188

42

Met het opknappen van de Sterndonk is het laatste deel van Wijkverbetering Busselbunders afgerond.

Natuurontwikkeling Eerdse Bergen

2016

47

47

0

In de Eerdse bergen is nieuwe natuur gerealiseerd in de vorm van een poel en de omvorming van een landbouwperceel. Een deel van de kosten is betaald uit een provinciale subsidie.

Transitiekosten Jeugdzorg

2016

77

67

10

Krediet grotendeels benut voor aanvangskosten transitie. Huidige kosten geborgd in exploitatie.

Wegen en riolering Bloemenwijk

2019

3.217

3.299

-82

Het tekort is ontstaan doordat de opbouw en samenstelling van de ondergrond vooraf anders was ingeschat.

Uitvoering herinrichting Dr. Schaepmanlaan en Pater van de Elsenstraat (riolering)

2016

947

558

389

Onderschrijding komt o.a. door het besluit tot een goedkopere inrichting (kwaliteitseisen van de parkeerroute i.p.v. aansluiting bij het centrum), hergebruik van bestratingsmaterialen, aanbestedingsvoordeel. i.v.m. grotere aanbesteding (3 straten) en minder nieuwe bomen (vanuit het participatietraject).

Aanpassen riool en maaiveld ter voorkoming wateroverlast

2016

21

1

20

De kosten zijn ten laste gebracht van het reguliere exploitatiebudget riolering.

Maatregelen afwatering Capellevelt

2017

100

57

43

Door een aanbestedingsvoordeel zijn de werkelijke uitgaven lager dan begroot.

Rioolgemalen electro-mechanisch 2017

2017

515

512

3

Afronding heeft in 2019 plaatsgevonden. Met name m.b.t. revisie in invulling in systeem.

Randvoorziening elektro-mechanisch 2018

2018

110

113

-3

Afronding heeft in 2019 plaatsgevonden. Met name m.b.t. revisie in invulling in systeem.

Communiceren over- en treffen van maatregelen foutieve hemelwateraansluiting

2018

20

-

20

De kosten zijn ten laste gebrachte van het reguliere exploitatiebudget riolering.

Controle ontbrekende BOB- metingen in beheerbestand

2018

25

-

25

De kosten zijn ten laste gebrachte van het reguliere exploitatiebudget riolering.

Revolverende reserve duurzame energie

2016

51

7

44

In 2018 en 2019 geen externe kosten meer op dit budget verantwoord. Krediet kan per ultimo 2019 worden afgesloten.

Totaal

7.255

6.204

1.561

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/05/2020 12:27:08 met de export van 06/05/2020 12:25:02