Jaarstukken 2019

Programma's

6 Sociaal domein

Wat willen we bereiken?

De inwoners van Meierijstad geven zelf vorm aan hun leven en aan hun omgeving. Wij stimuleren en ondersteunen dit. Samen met de inwoners versterken we de leefbaarheid in wijken en dorpen. We voorkomen sociale uitsluiting en eenzaamheid. Aan inwoners die dat nodig hebben, wordt passende ondersteuning aangeboden. We zorgen voor maatwerk en voor kwaliteit. De ondersteuning is effectief en efficiënt.

Beleidsindicatoren

In de volgende tabel geven we de verplichte indicatoren vanuit waarstaatjegemeente.nl weer. Als referentiemeting (Ref.) gebruiken wij de gemiddelde waarde van gemeenten in de grootteklasse van 50.000 tot 100.000 inwoners.

Indicator

Bron

Jaar

Meierij- stad

Ref.

Jaar 

Meierij- stad

Ref.

Banen, per 1.000 inwoners (15-64 jaar)

CBS Bevolkings- statistiek / LISA - bewerking ABF Research

2019

963,7

771,5

2018

881

758,3

Jongeren met een delict voor de rechter (12-21 jaar)

CBS Jeugd

2018

1%

1%

2017

1%

1%

Kinderen in uitkeringsgezin (tot 18 jaar)

CBS Jeugd

2018

4%

6%

2017

4%

6%

Werkloze jongeren (16-22 jaar)

CBS Jeugd

2018

2%

2%

2017

1%

2%

Netto arbeidsparticipatie. % werkzame beroepsbevolking t.o.v (potentiële) beroepsbevolking

CBS Arbeids-deelname

2018

70,4%

67,6%

2017

69,9%

66,4%

Personen met een bijstandsuitkering, per 10.000 inwoners)

CBS Participatie- wet 1e half jaar

2019

180

352

2018

192

369

Lopende reintegratievoorzieningen, per 10.000 inwoners (15-64 jaar)

CBS Participatie- wet 1e half jaar

2018

169

318,4

2017

165

291,9

Jongeren met jeugdhulp (tot 18 jaar)

CBS Participatie-
wet 2e half jaar

2019

8,8%

10,5%

2018

8%

9,6%

Jongeren met jeugdbescherming (tot 18 jaar)

CBS Participatie-
wet 2e half jaar

2019

0,8%

1,1%

2018

0,8%

1,1%

Jongeren met jeugdreclassering (12-22 jaar)

CBS Participatie-
wet 2e half jaar

2019

0,2%

0,0%

2018

0,3%

0,3%

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO (specialistische ondersteuning)

CBS Participatie-
wet 2e half jaar

2019

250

645

2018

200

605

Lasten

x €1.000
Begroot € 87.162
Gerealiseerd € 83.044
Afwijking € 4.118
ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/05/2020 12:27:08 met de export van 06/05/2020 12:25:02