Jaarstukken 2019

Bijlagen

Eenmalige budgetten

Eenmalige budgetten zijn door de gemeenteraad beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van projecten/activiteiten waarvoor eenmalige uitgaven worden gedaan. Deze eenmalige uitgaven begroten we in het desbetreffende begrotingsjaar. Als deze projecten/activiteiten niet of niet volledig zijn afgerond in dat begrotingsjaar stellen wij voor ze over te hevelen naar het volgende jaar. Dit om het mogelijk te maken de activiteiten alsnog (volledig) uit te voeren.
Voor het overhevelen van eenmalige budgetten zijn de volgende spelregels gehanteerd:

A.   Er is sprake van een beleidsinhoudelijke noodzaak om het geld te behouden voor uitvoering in 2020
B.   Er zijn in 2020 geen middelen beschikbaar om deze uitgaven te dekken.
C.   Daadwerkelijke realisatie vindt uiterlijk plaats in 2020 d.w.z. overheveling kan 1 keer.
D.   Het over te hevelen budget bedraagt minimaal € 25.000.
E..   De uitvoering in 2020 past binnen de planning van het werkatelier..

 We stellen voor sommige eenmalige budgetten over te hevelen naar 2020 die niet (volledig) voldoen aan deze vastgestelde spelregels. Deze zijn in de volgende tabel aangegeven met een letter (A t/m E) achter de omschrijving. De letter geeft aan van welke hiervoor genoemde spelregel wordt afgeweken.

De eenmalige budgetten hebben vooral een dekking uit een reserve. Bij de vermelding van een * is sprake van een eenmalig budget wat ten laste van de jaarlijkse exploitatie komt, en niet wordt gedekt uit een reserve.

Hieronder volgen drie tabellen. Van de eenmalige budgetten uit de eerste tabel stellen wij voor deze over te hevelen naar 2020. In de tweede tabel staan kredieten die niet worden geactiveerd en waarvan we ook voorstellen deze over te hevelen naar 2020. In de derde tabel staan eenmalige budgetten die we afsluiten.

Progr.

Eenmalige budgetten die overgaan naar 2020

Besluit

Totaal budget

Netto-
uitgaven

Verschil

Toelichting
(Bedragen x € 1.000)

0

Conceptualisering resultaten beleid college.

MvM

95

13

82

In 2019 is op diverse manieren met inwoners, ondernemers , organisaties en instellingen gecommuniceerd over de (realisatie van de) ambities zoals in Mijlpalen van Meierijstad zijn opgenomen. Ook de komende jaren zal dat op een of andere manier blijven gebeuren.

0

Energielabeling

MvM

117

7

110

De regeling omtrent energielabels wijzigt in 2020. De rekenmethodiek/rekenregels worden aangepast. Daarom is er gewacht met het laten uitvoeren van dit werk en heeft de aanbesteding nog niet plaatsgevonden. Dit is gepland in 2020.

0

Raad van Verbeelding

2019-1

50

10

40

De activiteiten van de Raad van Verbeelding strekken zich uit over de jaren 2019 en 2020. Het restantbedrag is bedoeld voor uitgaven 2020.

0

Ontwikkelopdracht uitvoeringsorganisatie

2019-1

160

105

55

Het project is in uitvoering. In 2020 worden drie deelprojecten opgepakt. De uitvoering van de projecten Functiegebouw, Planning en stuurinformatie en taakafhandeling hebben een langere doorlooptijd nodig gehad.

0

Digitalisering documenten VTH software

2019-1

255

7

248

Dit project wordt in 2020 uitgevoerd.

0

Bewerken en afsluiten archieven voormalige gemeenten *)

pb2018

75

0

75

Het afsluiten en overdragen van de archieven vindt plaats in 2020.

0

Burger Innovatiefonds (B)

MvM

346

51

295

De uitvoering van het Nieuwe Ideeën Fonds (voorheen Burgerinnovatiefonds) is gestart eind 2018. Dit initiatievenfonds sluit aan bij de ambities op het gebied van Participatie en Innovatie. Om inwoners meer bekend te maken met het fonds is in 2019 ConsultingKids ingeschakeld. De uitwerking vindt plaats in 2020 en verdere jaren.

0

Organisatie optimalisatie (C )

MvM

403

202

201

Het budget organisatieontwikkeling is voor 3 jaar door de raad toegekend. Er worden trajecten uit betaald om als organisatie de groei richting zelforganisatie en verdere verbetering van de dienstverlening te faciliteren. Iedere organisatie ontwikkelt zich doorlopend en zeker een fusieorganisatie met een visie gericht op het jaar 2025. Vandaar dat wordt voorgesteld het overschot van 2019 over te hevelen. Ook lopen de in 2019 gestarte trajecten door naar 2020.

0

Leegstaand vastgoed,bijeenbrengen van vraag en aanbod (C )

MvM

25

0

25

De makelaarsfunctie is een nadere uitwerking van het in december 2018 vastgestelde vastgoedbeleid (Kadernota Vastgoed Meierijstad). Deze functie kan pas worden gerealiseerd als de verhuurmodule Ultimo operationeel is. De oplevering van Ultimo heeft vertraging opgelopen.

0

Opzet en uitvoer leefbaarheidsinstrument in de wijk (D)

MvM

50

31

19

De ontwikkeling en uitvoering van de leefbaarheidsmonitor heeft grotendeels in 2019 plaatsgevonden, maar de afronding ervan loopt nog door in 2020.

0

Citymarketing (D) *)

2019-1

100

91

9

Het citymarketingbeleid is in 2019 ontwikkeld. Onderdeel van het citymarketingbeleid was het in gang zetten van een aantal campagnes. Het inzetten van een online campagne gericht op jong talent was hier onderdeel van. Deze loopt inmiddels. De afrekening volgt in 2020.

1

Aanpak recreatieparken

JR2018

115

33

82

In 2019 is een visie ontwikkeld voor het gebied Molenheide. In 2020 vindt bestuurlijke besluitvorming plaats en daarna start de uitvoering. Ook is duidelijk geworden dat het oplossen van problematieken van de vakantieparken, waaronder de begeleiding van mensen die er woonachtig zijn maar ook de ondersteuning van de eigenaren, een lange adem vergt.

2

Mobiliteitsvisie Meierijstad

MvM

100

12

88

In september 2019 is in een beeldvormende avond de startnotitie participatie duurzame mobiliteitsvisie Meierijstad besproken. Besproken is het proces dat wordt doorlopen, welke stakeholders worden betrokken, hoe ze worden betrokken en wanneer en waarover afstemming met de raad plaatsvindt. De visie wordt in 2019 en 2020 opgesteld. Planning is dat 1e helft 2021 de duurzame mobiliteitsvisie Meierijstad wordt vastgesteld in de raad.

2

Opstellen kwaliteits- en beheersplan wegen (C )

MvM

304

102

203

In oktober 2018 werd het IBOR vastgesteld waarbij een kwaliteitsniveau werd afgesproken wat financieel niet haalbaar bleek. Vervolgens is in met de begroting 2020 het kwaliteitsniveau aangepast. In 2020 worden de integrale gebiedsplannen op kern/wijkniveau opgepakt.

2

Opstellen kwaliteits- en beheersplan VRI`s ( C )

MvM

73

0

73

In oktober 2018 werd het IBOR vastgesteld waarbij een kwaliteitsniveau werd afgesproken wat financieel niet haalbaar bleek. Vervolgens is in met de begroting 2020 het kwaliteitsniveau aangepast. In 2020 worden de integrale gebiedsplannen op kern/wijkniveau opgepakt.

3

Beleidsontwikkeling economische zaken

MvM

295

103

192

In 2019 zijn diverse visies opgesteld en aan de raad aangeboden (horeca/detailhandel/herstructurering centrum Veghel c.a./bedrijventerreinen). Verdere uitwerking geschiedt in 2020.

3

Centrumontwikkeling Veghel

MvM

100

0

100

Besluitvorming omtrent herstructurering centrum Veghel heeft onlangs in raad plaats gevonden. Uitnutting van dit budget gaat in 2020 plaatsvinden.

3

Ondersteuning startersinitiatieven

2019-1

50

23

27

In 2019 is er in principe voor 3 jaar een bijdrage verstrekt aan het startersnetwerk Meierijstad. Het restant budget wordt ingezet voor een ander startersproject.

3

Actieplan acquisitie en beleidsharmonisatie

MvM

250

38

212

In 2019 zijn vooral kosten van citymarketing/acquisitie ten laste van deze post geboekt. Ook in 2020 worden hiervoor nog kosten gemaakt. De kosten worden gedekt uit de grondexploitatie.

3

Samen met bedrijven ondernemingsvisie opstellen (C )

MvM

50

17

32

Het opstellen van de sociaal economische visie is eind 2019 gestart. De kosten lopen door in 2020.

4

Actualisering Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijshuisvesting

2019-1

100

0

100

De betreffende werkzaamheden worden in 2020 uitgevoerd.

4

Nieuwbouw basisschool Nijnsel (sloop- en asbestverwijderingskosten)

pb2017

97

0

97

In 2019 hebben geen sloop-activiteiten plaatsgevonden omdat de school nog in gebruik is geweest.

4

Sloopkosten basisschool Petrus en Paulus *)

2019-1

45

0

45

De sloop vindt plaats als de nieuwbouw van basisschool Petrus & Paulus in gebruik is genomen. Ingebruikname nieuwbouw en sloop oudbouw staan gepland voor 2022. Overheveling naar 2020 is noodzakelijk omdat het budget dan aangewend kan worden voor de noodzakelijke sloop van het leegstaande en reeds onderwijsbestemming onttrokken gedeelte van het schoolgebouw (= voormalige kleuterschool), waarvoor in eerste aanleg geen budget beschikbaar is gesteld. Het schoolbestuur heeft de gemeente uitdrukkelijk gevraagd dit leegstaande gedeelte met spoed te slopen omwille van hygiëne, veiligheid en verloedering. Bij de beschikbaarstelling van het benodigde krediet voor de nieuwbouw wordt dan opnieuw een krediet voor de sloop van de school beschikbaar gesteld.

4

Inzet projectleider basisschool Petrus en Paulus *)

2019-1

75

0

75

Overheveling van het budget is noodzakelijk omdat de werkzaamheden voornamelijk in 2020 plaatsvinden. Een en ander als uitvloeisel van de door de gemeente, SHAAK en SKIPOV ondertekende intentieovereenkomst, gericht op realisatie van de vervangende nieuwbouw van basisschool Petrus en Paulus, gedeeltelijk in en gedeeltelijk naast de kerk te Eerde.

4

Laaggeletterdheid *)

145

116

29

In 2019 is het aantal taalcursussen toegenomen in de gemeente Meierijstad. De kosten van de taalcursussen worden betaald uit het regionaal volwasseneducatie budget. De verwachting is dat de stijging in 2020 zich zal voortzetten en deze kosten niet volledig gedekt kunnen worden uit het beschikbaar regionaal volwasseneducatie budget. De overgebleven middelen van 2019 zetten we hiervoor in.

4

Verbreding beroepsonderwijs in Meierijstad (B)

2019-1

100

7

93

In 2019 is vooral gewerkt aan de duurzame verbinding van de 3O's (Onderwijs/Ondernemers/Overheid). Vanwege die duurzame verbinding zijn we in de tweede helft van 2019 gestart met de verkenning naar mogelijkheden voor HBO/WO in Meierijstad. Deze verkenning loopt door in 2020.

4

Innovatieprojecten onderwijs (B)

2019-1

100

47

53

In 2019 zijn er vijf aanvragen voor onderwijs innovatie goedgekeurd.
Daarnaast zijn er eind december nog een tweetal aanvragen binnen gekomen die pas in 2020 ten uitvoer kunnen worden gebracht. Eind december is ook de Lokaal Educatieve Agenda vastgesteld. De subsidieregeling kent een nauwe verbinding met de LEA. Uit de LEA volgen nog veel acties. Verder worden begin 2020 de resultaten van het gemeentebrede taalonderzoek verwacht. Hieruit komen naar verwachting ook diverse initiatieven.

4

Stelpost Onderwijshuisvsting voortgezet onderwijs Stichting Omo (A) *)

157

0

157

Mogelijk is dit budget in 2020 benodigd voor de afhechting van de financiële afwikkeling van voorgaande jaren. In 2020 worden de gesprekken met OMO inzake nieuwe doordecentralisatie-afspraken afgerond. Hiervoor volgt een afzonderlijke rapportage aan de raad.

5

Aankoop gronden Vlagheide P4 en P7

2018-13

97

0

97

De grond is in 2018 gekocht. De inrichting gaat in 2020/2021 plaatsvinden.

5

Vlagheide: toeristische trekker duurzaam buiten

MvM

125

0

125

Vanwege onduidelijkheid over de overdracht van het beheer Vlagheide zijn er nog geen kosten gemaakt. Wellicht worden deze in 2020 gemaakt.

5

Tijdelijke huisvesting tijdens bouw podiumaccomodatie

2017-19

146

50

96

n 2019 zijn de tijdelijke huisvestingslasten van de bibliotheek ten laste van dit budget gebracht. Ook zijn de laatste kosten van de nieuwe podiumaccommodatie op dit budget geboekt. Het restant budget is nodig voor de tijdelijke huisvestingslasten van de bibliotheek in 2020.

5

Haalbaarheidsonderzoek sportpark en MFA Boskant

2018-17

50

0

50

Het participatietraject kost meer tijd vergt dan verwacht. De uitvoering start vermoedelijk in 2020.

5

Viering en Herdenking van 75 jaar bevrijding

2019-1

200

121

79

In 2019 hebben diverse festiviteiten plaatsgevonden in het kader van 75 jaar bevrijding. Herdenkingen en vieringen dienaangaande lopen door in 2020.

5

Frictiebudgetten subsidies

2019-1

245

200

45

In het kader van de harmonisatie sportbeleid is een vergoeding betaald voor de renovatie van sportlokalen. In 2020 volgen nog flankerende kosten vanwege de overname van diverse accommodaties .

5

Implementatiekosten Sportbedrijf

2019-1

60

0

60

Het onderzoek naar en de implementatie van het sportbedrijf is uitgesteld in afwachting van de besluitvorming over de vervanging van de zwembaden De Neul en De Beemd.

5

Gebiedsvisie toeristische as Kienehoef -Vlagheide

2019-1

25

0

25

Er is nog geen aanleiding voor een herziening/doorontwikkeling van het Masterplan Vlagheide. Daarom zijn er geen activiteiten ontplooid.

5

Toeristisch recreatie ontwikkeling Vlagheide en Duits lijntje

2019-1

75

75

0

Het budget is in 2019 volledig besteed aan (externe) projectleiding.

5

Beheer en onderhoud buitenkunstwerken

2019-1

100

17

83

Er is een begin gemaakt met het inhalen van achterstallig onderhoud van de kunstwerken. Verdere uitvloering geschiedt in 2020.

5

Vervaardigen bomenkaart

2019-1

64

14

50

In 2019 hebben burgers de ruimte gehad om bomen aan te dragen voor de groene kaart. De hoofd- en wijkgroenstructuren worden door de gemeente de komende tijd beoordeeld en gewaardeerd. De monumentale en waardevolle bomen zijn in het voorjaar 2020 in beeld. Vervolgens kan de groene kaart vastgesteld worden.

5

Landschapstriënnale 2020

2019-1

60

29

31

De voorbereidingen zijn gestart voor een groot evenement rondom de Brabantse Beekdalen in september 2020. Dit vindt plaats in nauwe samenwerking met de drie Brabantse waterschappen.

5

Erfgoedvisie

MvM

91

11

80

In 2019 zijn voorbereidende werkzaamheden verricht. De erfgoedvisie en het bijbehorende uitvoeringsplan zijn evenwel nog niet gereed. Wordt waarschijnlijk 2020.

5

Revolverend investeringsfond duurzaamheid (sport)

2019-1

100

0

100

In 2019 is onderzocht of een dergelijk fonds ondergebracht kan worden bij een strategische partner die ook de eventuele maatregelen namens de gemeente Meierijstad zou kunnen financieren. Zo mogelijk gaat in 2020 daar besluitvorming op plaatsvinden.

5

Sportakkoord

2019

50

0

50

In 2018/2019 is het landelijk sportakkoord in het leven geroepen. Onderdeel daarvan is dat gemeenten middelen krijgen voor een lokaal sportakkoord. Omdat wij in 2018 al een sportnota hebben vastgesteld hebben wij meteen uitvoeringsbudget gekregen van het ministerie in 2019. Op dat moment was er geen tijd om bestedingsdoelen te formuleren. Dit hebben we nu wel gedaan, er ligt dus een uitgebreid plan onder.

5

Uitvoeringsbudget Sportnota 2018

MvM

77

9

68

In 2019 is slechts een beperkt deel van de activiteiten, zoals in sportnota 2019 voorzien, uitgevoerd. De resterende activiteiten worden in 2020 en volgende jaren uitgevoerd.

5

Uitvoering projecten wildbeheer eenheid (D)

MvM

23

8

16

In 2020 zal het ecologisch beheer van de bermen nader worden onderzocht. Dit draagt bij aan het landschap, biodiversiteit, bestrijding van de eikenprocessierups en de ecologische verbindingen van natuurgebieden in Meierijstad.

6

Onderzoek wijkgebouw Boschweg Schijndel

2018-16

81

33

48

In 2019 is een stedenbouwkundig plan gemaakt. In 2020 worden de werkzaamheden afgerond en wordt de beheersstructuur ingeregeld.

6

Onderzoek doorontwikkeling SW bedrijven

2019-1

75

0

75

In het Sociaal Domein lopen strategische projecten die met elkaar samenhangen; projecten die van beleid overgaan naar uitvoering of een nadrukkelijke impact hebben op de uitvoering binnen de Toegang. Om deze ontwikkelopgaven met elkaar te verbinden en sturing te houden, is er een Stuurgroep opgezet die het Plan van Aanpak inzake de ‘Doorontwikkeling Toegang’ volgt. In 2020 wordt dit bedrag ingezet voor de inhuur van een projectleider.

6

Integratie statushouders

2019-1

75

3

72

De gemeenten krijgen vanaf 2021 weer de regie over de inburgering. Medio 2019 zijn de kaders van de nieuwe Wet Inburgering bekend gemaakt. Er komen extra taken en nieuwe taken naar de gemeenten toe waar we ons als gemeente vroegtijdig op moeten voorbereiden. Om ons voor te bereiden op de nieuwe taken van de Wet Inburgering wordt in 2020 tijdelijk extra formatie ingezet.

6

Voorkomen en verminderen grensoverschreidend gedrag

2019-1

50

3

47

Het budget wordt gebruikt voor het uitvoeringsplan voorkomen en verminderen grensoverschrijdend gedrag. Het gaat hier veelal on nog uit te werken projecten die - bijv. in samenwerking met de GGD - over meerdere jaren worden uitgevoerd.

6

Inclusieve samenleving

2019-1

166

14

152

De gemeente Meierijstad hecht belang aan participatie en hecht eraan dat iedereen, met of zonder beperking, mee kan doen (inclusie). De activiteiten om dit mogelijk te maken zijn nog niet afgerond en lopen door in 2020.

6

Samenwerking welzijnsorganisaties

2019-1

75

34

41

Het budget is beschikbaar gesteld om invulling te geven aan de veranderopgave op het gebied van de samenwerking met de maatschappelijke partners. Er zijn gemeenschappelijke samenwerkingsafspraken voor 2020 gemaakt en is er gezamenlijk gewerkt aan de opdrachtgever en opdrachtnemersrol. Een aantal onderwerpen op het gebied van de subsidierelatie worden in 2020 doorontwikkeld, waaronder resultaatmeting en het verder vormgeven van de (juridische) samenwerking.

6

Werkbudget preventie en innovatie sociaal domein

2019-1

960

173

787

We willen problemen voorkomen en zo vroeg mogelijk signaleren en aanpakken. Het werkbudget preventie en innovatie sociaal domein is beschikbaar gesteld om te kunnen investeren in preventie en innovatie met behulp van bijvoorbeeld nieuwe instrumenten of nieuwe samenwerkingen. In 2019 is er een aantal investeringen gedaan en zijn projecten gestart. In 2020 worden nog een aantal activiteiten/projecten uitgewerkt die in lijn zijn met de visie sociaal domein en beleidskader sociaal domein.

6

Proeftuin Veghel (B)

2019-1

400

17

383

In september 2019 hebben 11 organisaties een intentieovereenkomst getekend voor samenwerking en ontwikkeling van Leefgoed Veghel. Het in ontwikkeling zijnde project Proeftuin Veghel is hierin ondergebracht. Dat geldt ook voor het PIM project (Participeren in Meierijstad). Beide projecten zijn inmiddels onderdeel van het project Leefgoed (voorheen Proeftuin Veghel). Het project Proeftuin Veghel (Leefgoed) is in 2019 tot ontwikkeling gekomen en de kosten voor dit project worden voornamelijk in 2020 en 2021 voorzien.

7

Collectief energieverbeteringen organiseren

jr2017

6

2

4

Het budget is bedoeld voor het collectief verduurzamen van 100 woningen in de wijk de Leest. In 2019 zijn hiervoor beperkte activiteiten verricht. In 2020 is budget nodig voor ondersteuning en onderzoek naar verdere verduurzaming.

7

Gebiedsgericht grondwaterbeheer in Veghel-West

2018-13

300

0

300

In 2020 wordt het budget benut voor het opzetten en beheren van een monitorsnetwerk.

7

Verduurzaming bestaande woningvoorraad *)

2019-1

90

5

85

2019 was het eerste jaar van het uitvoeringsprogramma duurzaamheid. Het is een jaar geweest van investeren in tijd, connecties leggen intern en extern, onderliggende afspraken voorbereiden etc. Dat vroeg bij een aantal projecten nog niet direct om financiële middelen, maar de komende jaren is dat wel het geval. Dit wordt verantwoord en toegelicht in het voortgangsrapport 2019 van het uitvoeringsprogramma duurzaamheid (Q1 naar de raad). De (over te hevelen) budgetten worden de komende jaren aangewend om de 40 projecten uit het uitvoeringsprogramma verder uit te voeren.

7

Energieneutrale en aardgasloze nieuwbouw *)

2019-1

50

0

50

2019 was het eerste jaar van het uitvoeringsprogramma duurzaamheid. Het is een jaar geweest van investeren in tijd, connecties leggen intern en extern, onderliggende afspraken voorbereiden etc. Dat vroeg bij een aantal projecten nog niet direct om financiële middelen, maar de komende jaren is dat wel het geval. Dit wordt verantwoord en toegelicht in het voortgangsrapport 2019 van het uitvoeringsprogramma duurzaamheid (Q1 naar de raad). De (over te hevelen) budgetten worden de komende jaren aangewend om de 40 projecten uit het uitvoeringsprogramma verder uit te voeren.

7

Opwekking duurzame energie inpassen Meierijstad *)

2019-1

25

0

25

2019 was het eerste jaar van het uitvoeringsprogramma duurzaamheid. Het is een jaar geweest van investeren in tijd, connecties leggen intern en extern, onderliggende afspraken voorbereiden etc. Dat vroeg bij een aantal projecten nog niet direct om financiële middelen, maar de komende jaren is dat wel het geval. Dit wordt verantwoord en toegelicht in het voortgangsrapport 2019 van het uitvoeringsprogramma duurzaamheid (Q1 naar de raad). De (over te hevelen) budgetten worden de komende jaren aangewend om de 40 projecten uit het uitvoeringsprogramma verder uit te voeren.

7

Duurzame Grond- Weg en Waterbouw *)

2019-1

25

0

25

2019 was het eerste jaar van het uitvoeringsprogramma duurzaamheid. Het is een jaar geweest van investeren in tijd, connecties leggen intern en extern, onderliggende afspraken voorbereiden etc. Dat vroeg bij een aantal projecten nog niet direct om financiële middelen, maar de komende jaren is dat wel het geval. Dit wordt verantwoord en toegelicht in het voortgangsrapport 2019 van het uitvoeringsprogramma duurzaamheid (Q1 naar de raad). De (over te hevelen) budgetten worden de komende jaren aangewend om de 40 projecten uit het uitvoeringsprogramma verder uit te voeren.

7

Duurzame mobiliteit en verkeer en vervoer *)

2019-1

75

0

75

2019 was het eerste jaar van het uitvoeringsprogramma duurzaamheid. Het is een jaar geweest van investeren in tijd, connecties leggen intern en extern, onderliggende afspraken voorbereiden etc. Dat vroeg bij een aantal projecten nog niet direct om financiële middelen, maar de komende jaren is dat wel het geval. Dit wordt verantwoord en toegelicht in het voortgangsrapport 2019 van het uitvoeringsprogramma duurzaamheid (Q1 naar de raad). De (over te hevelen) budgetten worden de komende jaren aangewend om de 40 projecten uit het uitvoeringsprogramma verder uit te voeren.

7

Stimulering duurzaam bedrijfsleven en bedrijventerreinen *)

2019-1

50

0

50

2019 was het eerste jaar van het uitvoeringsprogramma duurzaamheid. Het is een jaar geweest van investeren in tijd, connecties leggen intern en extern, onderliggende afspraken voorbereiden etc. Dat vroeg bij een aantal projecten nog niet direct om financiële middelen, maar de komende jaren is dat wel het geval. Dit wordt verantwoord en toegelicht in het voortgangsrapport 2019 van het uitvoeringsprogramma duurzaamheid (Q1 naar de raad). De (over te hevelen) budgetten worden de komende jaren aangewend om de 40 projecten uit het uitvoeringsprogramma verder uit te voeren.

7

Duurzame bedrijfsvoering eigen organisatie *)

2019-1

75

13

62

2019 was het eerste jaar van het uitvoeringsprogramma duurzaamheid. Het is een jaar geweest van investeren in tijd, connecties leggen intern en extern, onderliggende afspraken voorbereiden etc. Dat vroeg bij een aantal projecten nog niet direct om financiële middelen, maar de komende jaren is dat wel het geval. Dit wordt verantwoord en toegelicht in het voortgangsrapport 2019 van het uitvoeringsprogramma duurzaamheid (Q1 naar de raad). De (over te hevelen) budgetten worden de komende jaren aangewend om de 40 projecten uit het uitvoeringsprogramma verder uit te voeren.

7

Energieonderzoek voor sportaccommodaties *)

2019-1

10

11

-1

2019 was het eerste jaar van het uitvoeringsprogramma duurzaamheid. Het is een jaar geweest van investeren in tijd, connecties leggen intern en extern, onderliggende afspraken voorbereiden etc. Dat vroeg bij een aantal projecten nog niet direct om financiële middelen, maar de komende jaren is dat wel het geval. Dit wordt verantwoord en toegelicht in het voortgangsrapport 2019 van het uitvoeringsprogramma duurzaamheid (Q1 naar de raad). De (over te hevelen) budgetten worden de komende jaren aangewend om de 40 projecten uit het uitvoeringsprogramma verder uit te voeren.

7

Uitvoering Klimaatbeleid (C )

2017-05

121

83

37

2019 was het eerste jaar van het uitvoeringsprogramma duurzaamheid. Het is een jaar geweest van investeren in tijd, connecties leggen intern en extern, onderliggende afspraken voorbereiden etc. Dat vroeg bij een aantal projecten nog niet direct om financiële middelen, maar de komende jaren is dat wel het geval. Dit wordt verantwoord en toegelicht in het voortgangsrapport 2019 van het uitvoeringsprogramma duurzaamheid (Q1 naar de raad). De (over te hevelen) budgetten worden de komende jaren aangewend om de 40 projecten uit het uitvoeringsprogramma verder uit te voeren.

7

Meierijstad een gezonde gemeente (D) *)

2019-1

10

0

10

Dit bedrag is bestemd voor een opleiding voor deelnemers die actief zijn in het netwerk positieve gezondheid. Dit netwerk krijgt begin 2020 verder vorm. Voor de deelnemers is de opleiding noodzakelijk om het gedachtegoed positieve gezondheid in de eigen organisatie te kunnen promoten en als een olievlek te laten uitrollen.

8

Haalbaarheidsonderzoek herontwikkeling kloostercomplex Franciscanessen

2018

81

32

49

De haalbaarheid van herontwikkeling van het kloostercomplex in Veghel is onderzocht en nog niet uitgekristalliseerd. Momenteel wordt nader onderzoek gedaan naar alternatieve invullingen van het complex die recht doen aan de wensen van alle betrokken partijen.

8

Herontwikkeling woonwagenlocatie Nederboekt

2016

50

105

-55

n 2019 zijn relatief veel kosten gemaakt voor de tijdelijke locatie. In 2020 volgen kosten voor de ontwikkeling van de permanente locatie.

8

Ondersteuningsnetwerk veehouders

2019

330

7

323

In 2019 zijn diverse bestemmingsplannen voor initiatieven in het buitengebied begeleid. Het aantal initiatieven zal in 2020 toenemen.

8

Opstellen programma Vitaal buitengebied (D)

MvM

49

25

24

In 2019 zijn de landschapsanalyse, afwegingskaders voor energieopwekking en vrijkomende agrarische bebouwing afgerond. In 2020 volgen nog de afwegingskaders voor teelt ondersteunende voorzieningen en geur- en fijnstof.

8

Landschap-, water- en natuurontwikkelingsvisie (C )

jr2017

100

56

44

Dit budget wordt besteed aan de ontwikkeling van de landschapsvisie en de regeling kwaliteitsverbetering van het landschap.

8.749

2.165

6.584

Progr.

Over te hevelen budgetten zonder activering

Besluit

Totaal krediet

Uitgaven t/m 2019

Restant 31-12

Toelichting
(Bedragen x €1.000)

0

Distributie en meldingenvoorziening basisregistratie

2016

36

30

6

Het resterende budget wordt gebruikt ter dekking van de verwachte kosten van de pilot berichtenverkeer basisregistraties BAG en BGT in 2020.

0

Verkenning gemeentelijk Vastgoed

2017

50

35

15

Als gevolg van een onvoorziene vereiste update van de applicatie Ultimo is er een vertraging ontstaan in de oplevering van de verhuurmodule. De verhuurmodule wordt hierdoor pas in kwartaal 1 van 2020 opgeleverd en operationeel.

0

Opname en invoering ten behoeve van Meerjaren Onderhoudsplan

2017

35

4

31

In 2020 worden de plannen opgesteld ten aanzien van het MJOP versus CO2 neutraal.

0

Actualiseren Meerjaren Onderhoudsplan

2017

150

114

37

Er zijn extra panden toegevoegd aan de vastgoedportefeuille door de harmonisatie van sportverenigingen en de aankoop van het voormalig politiebureau. Voor deze panden moeten opnames worden gedaan en een MJOP worden opgesteld. Ook schaffen we een nieuw planningsprogramma aan. Daarnaast wordt gewerkt aan het onderhoudsbeleid.

0

Sint-Oedenrode - Kasteellaan

2019

157

156

1

De kosten betreffen de kosten voor de sloop van de aanwezige opstallen en beheerlasten.

0

ICT Meierijstad: Telefonie

2016

209

226

-17

Er zijn extra werkzaamheden verricht die door de leverancier vergoed worden. Deze vergoeding wordt ook ingezet voor de extra projectkosten in 2020.

8

Invoering Omgevingswet

2016

31

13

18

De omgevingswet moet in 2021 operationeel zijn. Dit krediet wordt in 2020 besteed aan instrumentarium en ICT die met invoeren Omgevingswet samenhangen.

0

Eenmalige uittredingskosten Belastingsamenwerking Oost-Brabant

2016

320

210

110

Het resterende budget wordt, in logische navolging van de eerdere besluitvorming herijking keten belastingen, WOZ, BAG en functioneel beheer, gebruikt voor een verdere doorontwikkeling in de keten. Hierbij ligt de nadruk op het optimaliseren van gebruik van de Gouw IT (keten)applicaties (BAG-WOZ-Heffen & Innen), het verbeteren van de werking van de koppelingen met gelieerde applicaties (zoals Squit en Key2Fininaciën) en tenslotte voor het opheffen van mogelijke knelpunten binnen de keten.

0

WOZ-waardering op basis van Gebruiksoppervlakte

2018

120

38

82

Vanaf 1 januari 2022 is het verplicht om WOZ-taxaties van woningen te baseren op de gebruiksoppervlakte in plaats van op inhoud. Fase 1 van de inventarisatie van de gebruiksoppervlakte van de niet-grondgebonden objecten is afgerond (± 6.000 appartementen, flats bovenwoningen etc.). Nu start de inventarisatie van de grondgebonden objecten (± 29.000 overige woningen). Het budget wordt besteed aan het opnieuw inrichten van taxatiemodellen waarna we in de loop van 2020 en 2021 kunnen schaduwdraaien.

Totaal

1.109

826

283

Progr.

Af te sluiten eenmalige budgetten per 31-12-2019

Totaal budget

Netto-
uitgaven

Verschil

Toelichting
(Bedragen x € 1.000)

0

Informatiebeveiliging (IT audit + GAP analyse)

75

80

-5

Budget kan worden afgesloten. Werkzaamheden zijn uitgevoerd.

0

Onderzoek huisvesting locatie Sint-Oedenrode

56

56

0

Er is onderzoek verricht naar maatschappelijk vastgoed in Sint Oedenrode in eigendom van de gemeente.

0

Knelpuntenbudget

52

49

3

Budget kan worden afgesloten. Werkzaamheden zijn uitgevoerd. Aangewend ten behoeve van externe ondersteuning.

2

Onderzoeksbudget N279 (Veghel-Asten)

100

80

20

Het budget is besteed aan inhuur extern personeel en aan onderzoek naar fietspaden bij Keldonk en Zijtaart.

2

Haalbaarheidsonderzoek N279 Keldonk bedrijventerrein

38

40

-2

In 2019 is een voorbereidingskrediet beschikbaar gekomen. Dit EB is ook uitgeput en moet daarom worden afgesloten.

3

Food Waste Experience

50

50

0

Laatste tranche van bijdrage is in 2019 geschied . Budget kan worden afgesloten.

5

Realiseren voldoende zwemvoorzieningen

50

32

18

De voorbereidende werkzaamheden zijn afgerond en het project voor nieuwbouw is gedefinieerd. Hiervoor is een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld.

5

Haalbaarheidsonderzoek Omnisportpark Erp

48

54

-6

Het haalbaarheidsonderzoek is in 2019 afgerond. Voor het vervolg is een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld.

5

Ervenproject

35

35

0

Brabants landschap heeft vanaf november 2019 erfscans gedaan en advies uitgebracht over maatregelen op boerenerven in het buitengebied. Deze erfscans worden omgezet naar inrichtingsschetsen en vervolgens wordt het geplant en geplaatst.

5

Inrichten van 5 watertappunten

35

32

3

Met de aanleg van nieuwe tappunten zijn nu alle kernen van Meierijstad voorzien van een openbaar drinkwatertappunt. De Rotary heeft een financiële bijdrage geleverd.

8

Herijking Woningbouwprogramma

171

191

-20

De overschrijding is ontstaan door het inzetten van juridische capaciteit voor het project De Bunders.

710

699

11

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/05/2020 12:27:08 met de export van 06/05/2020 12:25:02